Wildthing

SamKinison, Billy Idol, Aerosmith, Bon Jovi, Slash, Ratt